Tudnivalók

KERESZTELÉS

- a keresztelés tervezett időpontját először a lelkipásztori hivatalban kell jelenteni

- a keresztelés mindig a templomban, (vasárnapi vagy rendkívüli esetben hétköznapi) istentisztelet keretében történik

- a szülők és keresztszülők keresztelési felkészítőn vesznek részt

- a keresztszülők a gyermek hitbeli nevelésében segítenek, ezért református, hűséges egyháztagokat válasszunk keresztszülőknek, akik a kereszteléskor elhangzó fogadalmat komolyan veszik és megtartják.

- a keresztelés bejelentésekor szükség van a gyermek születési bizonyítványára


KONFIRMÁCIÓI FELKÉSZÍTÉS

- a konfirmációra való felkészítés két évig tart és az iskolai évet követi

- beiratkozás augusztus végéig

- a konfirmációra, a második év végén, Virágvasárnap kerül sor

- az első évre hatodikos gyermekek iratkozhatnak be, így a konfirmálásra hetedikes korban kerül sor

- a beiratkozáskor szükség van az ifjú keresztelési igazolására és a szülők adataira.


FELNŐTT KONFIRMÁCIÓ

- azok jelentkezhetnek, akik valamilyen okból tizenéves korukban nem konfirmáltak

- felkészítők Húsvét előtt egy hónappal és Advent első vasárnapja előtt egy hónappal

- a felkészítők alkalmait a résztvevők igényei és lehetőségei szerint alakítjuk

- a konfirmációi fogadalomtétel a szombat esti istentiszteleten (Húsvét és Advent előtt) történik

- az úrvacsoravételére másnap, a gyülekezettel együtt, kerül sor

- házasságkötés előtt néhány héttel nincs lehetőség a konfirmálásra


HÁZASSÁGKÖTÉS

- az egyházi esküvő előfeltétele a konfirmáció

- házasságkötés előtt a fiatalok számára két alkalommal jegyes beszélgetést tartunk

- a fiatalokkal az előkészítőn megbeszéljük a házassági eskü szövegét is

- az egyházi házasságkötéshez szükség van a polgári esküvőt igazoló anyakönyvi kivonatra, a szülők és násznagyok adataira (név/leánykori név, vallás, cím, foglalkozás).

- ha valamelyik házasulandó fél más református gyülekezet vagy felekezet tagja, kell hozzon egy egyháztagságára vonatkozó igazolást.


TEMETŐ, TEMETÉS ÉS RAVATALOZÓ

- temetkezési szokásaink teljes összhangban kell legyenek a Biblia tanításával és hitvallásainkkal, amelyek arra tanítanak, hogy "halottainkat tisztességesen és babonaság nélkül kell eltemetni, és azokról, akik az Úrban boldogul hunytak el, tisztességesen meg kell emlékezni, a hátramaradottak, vagyis özvegyeik és árváik iránt pedig minden kegyeletes kötelességet teljesíteni kell. A holtak körüli más gondoskodásról nem tanítunk." II. Helvét Hitvallás

- református hitünk és hitvallásaink szerint halottak napján tilos gyertyát gyújtani a temetőben

- hitünk és vallásunk bibliai tisztaságával valamint jóízlésünkkel ellentétes az, hogy hozzátarózóink sírját művirágokkal díszítsük

T Á J É K O Z T A T Ó

A TEMETÉS RENDJÉRE VONATKOZÓAN

Ha valaki meghal a családban, rokonságban akkor:

1. Amennyiben a ravatalozóból református szertartást szerint óhajtok temetni:

1.1. Értesítem a temetőpásztort, azért, hogy a halott ravatalozóba történő kiszállítását megoldjuk (tőle kell átvenni és neki kell visszaadni a temetés után a ravatalozó kulcsait).

A gyülekezet temetőpásztora Szombat Zsiga atyánkfia, aki elérhető a 0740420064-es telefonszámon.

Ezt követően megyünk a parókiára a lelkipásztornak is bejelenteni a temetést, megbeszélni a virrasztó és a temetés idejét. Ezt követően értesítjük a harangozót.

1.2. A szaggatással megkezdődik a harangozás.

A gyülekezetünk harangozója Barabási Emma, aki elérhető a 0751783959-es telefonszámon.

1.3. A halottat a halottas kamrába helyezzük a ravatalra, ahol a sírhozvitel idejéig marad. Koszorúkat a külső korláthoz támasztjuk, hogy a temetés után könnyebb legyen a takarítás. A gyászlobogókat a torony oldalára, látható helyre függesszük ki.

A koporsó a temetési igehirdetés alatt, úgy amint eddig is a háztól történő temetések alkalmával is gyakoroltuk, a ravatalozó kamrában marad, mert:

a) Református meggyőződésünkből fakadóan semmi nem kerülhet akadályként a hirdetett Ige útjába. Vígasztalást váró gyászolóknak Isten beszédére van szüségük és ezért nem lehet fontosabb a koporsó sem az Igénél.

b) Midenkire érvényes: a halál beálltával megkezdődik a test felbomlása,ami sajnos kellemetlen szagú gázok felszabadulását vonja maga után. Ezért is jobb a hűtött kamrában tartani a ravatalt.

c) Magyar népünk megrázó élményeit jobban szereti a magány intimitásában megélni, mint nyílvánosság előtt, emberi elvárásoknak, kritikáknak megfelelően viszonyulni.

d) Az Írásból fakadó meggyőződésünk: Isten nem személyválogató, előtte minden ember egyenlő. Szeretteink elvesztése mindenkinek egyformán fáj, mindenki egyformán kéri és várja Istenünk vigazrtaló beszédét. Mi nem ngedhetjük meg magunknak, hogy halottak, és a temetés gyakorlatában különbséget tegyünk.

Különben is nem élő személyeket, hanem olyan halottakat temetünk, akikkel már nem mi, hanem a mi Istenünk rendelkezik.

1.4. Ha sikerült a temetési engedély a hatóságoknál beszerezni, visszamegyünk azt átadni a búcsúztatóval együtt a temetést végző lelkipásztorhoz, a további részleteket is ekkor beszéljük meg.

1.5. Temetés alatt érvényes szempont, hogy „mindenek ékesen és szép renddel történjenek".

1.6. Temetés után ugyanolyan tisztán adjuk át a ravatalozó kápolnát, amint átvettük. Az esetleges károkat megtérítjük.

1.7. A kulcsot a temetőpásztornak adjuk vissza.

2. Amennyiben nem református szertartást szerint óhajtok temetni, minden eset külön tárgyalódik a presbitériummal.

Megértésüket előre is köszönjük !

A mezőpaniti egyházközség presbitériuma,


EGYHÁZFENNTARTÁS

- Keresztelés, konfirmáció, házasságkötés ill. temetési szolgálat igénylésekor illik, hogy a családtagok egyházfenntartói kötelezettsége rendezve legyen.

- Minden 20. életévet betöltött gyülekezeti tag szívügyének kell tekintse, hogy adományaival is támogassa a gyülekezetben folyó szolgálatot.

- A 2019-es évben az egyházfenntartói járulék, személyenként, évi 80 lej.


JÖVEDELEMADÓNK 3,5%-a

Jövedelemadója 3,5%-ával a gyülekezetünket is támogathatja.
Amennyiben elektronikus nyomtatványra van szüksége, letölthető innen PDF formátumban, a panitiref@gmail.com címen igényelheti vagy személyesen a lelkipásztori irodában. Kitöltése után kérjük eljuttatni a lelkipásztori irodába.

Segítségét előre is köszönjük!


BANKI ADATOK

Parohia Reformata Panet

Str. Bisericii 671

Com. Panet, jud. Mures

Cod fiscal: 7935407

BRD Targu-Mures

IBAN RON: RO76BRDE270SV02888502700

IBAN HUF: RO11BRDE270SV66354962700