Szolgálatok és alkalmak a járvány idején

Kedves Testvéreim az Úrban!

A koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel, gyülekezetünk presbitériuma újra kellett gondolja az elmúlt héten hozott határozatát, és az új helyzethez és kormányrendeletekhez alkalmazkodva a következő döntést hozta:

1. FONTOS!!! Gyülekezetünk presbitériuma 2020. március 23-29. között bőjtöt hírdet a koronavírus által okozott járvány miatt. Minden istenfélő és lelkileg erre kész paniti testvérünket arra kérünk, hogy kapcsolódjon be ebbe az egyhetes bőjtbe napi háromszoros igeolvasással és imádsággal, tudva, hogy ez kedves dolog az Úr előtt! Ebben az időszakban teljesen nélkülözzük a húst, a szeszes italt és minden édességet. Az édesség fogyasztása alól kivételt képeznek a cukorbeteg testvérek, ha egészségi állapotuk megköveteli. Arra kérjük a testvéreket, hogy csak azok kezdjék el a bőjtöt, akik komolyan is gondolják! Könyörögjünk azért, hogy Isten szabadítsa meg a világot a járványtól és fordítsa javunkra azt, amit a siralom völgyében reánk bocsátott. Kérjünk Istentől megtisztulást és megtérést gyülekezetünk számára, hogy egyre több emberben támadjon fel az Isten igéje iránti éhség és szomjúság!

2. Felkérjük gyülekezetünk tagjait, hogy minden este 22 órakor csatlakozzanak a presbitérium által kezdeményezett imaközösséghez. Ha lesz 1000 paniti testvér, aki minden este tíz órakor leborul az Úr előtt, Isten meg fog könyörülni rajtunk, mert tudjuk, hogy Ő imákat meghallgató Isten!

3. Mivel a sürgösségi állapot meghírdetése következtében zárt térben minden gyülekezést megtiltottak, mi is kénytelenek vagyunk szüneteltetni minden gyülekezeti alkalmat. Ez alól kivételt képeznek a temetési szolgálatok. Erre nézve azonban tudni kell, hogy nem lesz virrasztó és a temetési istentiszteletet a sírnál fogjuk megtartani, lehetőleg csak a családtagok és a legközelebbi rokonok jelenlétében. Tisztelettel kérjük, hogy ebben az időszakban a részvétnyilvánításkor nélkülözzük a kézfogást és az ölelést! Amíg a helyzet nem változik, szünetelni fog a lelkipásztori irodai szolgálat is. Kovács Tibor lelkipásztor elérhető a 0745804661-es telefonszámon, vagy a ktibor@europe.com email címen.

4. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy gyülekezetünk híveihez eljusson Isten igéje. Nagyon hiányoznak a személyes találkozások, de átmenetileg a www.mezopanitiref.ro honlapunkon kifejlesztettünk egy élő közvetítésre alkalmas felületet. Látni fogják a virító piros gombot, amit ha megnyomnak, a vasárnapi igehírdetéseket élő közvetítésben tekinthetik meg a gyülekezeti házból. Vasárnap a megszokott időben, délelőtt 11 órától és délután 4 órától tartunk majd on-line istentiszteleteket, ezekre a harang is hivogatni fog. Arra kérjük a fiatalabbakat, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy az idősebb testvérek számára is megtekinthetők legyenek az on-line alkalmak. A jelenlegi rendeletek lehetővé teszik, hogy száz ember szabad térben összegyúljön úgy, hogy az emberek között meg kell tartani az egy méter távolságot. Ha az időjárás jobbra fordul, szándékunkban áll az iskola udvarán szabadtéri istentiszteleteket tartani, de erről idejében értesíteni fogjuk a gyülekezetet.

5. Minden este feltöltünk egy rövidebb áhítatot lelki táplálék gyanánt a honlapra. Ennek az elérhetőségét megosztjuk a Panitiak Facebook oldalán és a lelkipásztor Facebook oldalán is. Itt is arra kérjük a fiatalabb generációt, hogy legyenek az idősebb szülők és nagyszülők segítségére abban, hogy az áhítatokat meg tudják hallgatni. Az elkövetkező héttől, az ifisek és a presbiterek szolgálatának köszönhetően, az idősebb testvérekhez hetente egyszer írott formában is el fogunk juttatni egy áhítatot.

6. Arra kérünk és intünk minden testvérünket, hogy ezekben a nehéz napokban legyenek több odafigyeléssel az idős szülők, nagyszülők és hozzátartozók iránt! Gondoskodjanak arról, hogy minden szükségessel rendelkezzenek, hogy ne kelljen elhagyják otthonukat, amíg tart a járvány. Ha olyan valakiről tudnak, akinek nincs közelben hozzátartózója, vagy gyermekei külföldön élnek, kérjük, hogy értesítsék a lelkipásztort vagy a körzeti presbitert, hogy diakóniai szolgálatunk által segíteni tudjunk a rászorulókon.

7. A szerdai család és beteglátogatások szünetelnek a járvány idején, de minden szerdán 9-12 óra között gyülekezetünk lelkipásztora telefonon vagy Messengeren a gyülekezeti tagok rendelkezésére áll lelkigondozás céljából. Kérjük, hogy éljenek a lehetőséggel.

8. Szeretnénk megnyugtatni a gyülekezetet, hogy templomunk építése egyelőre jó ütemben halad. Nincsenek lemaradások, és minden szükségessel rendelkezünk az építkezés zavartalan folytatásához. Imádkozzunk azért, hogy ezen a téren is legyen meg Isten akarata!

A mezőpaniti református gyülekezet presbitériuma nevében,

Kovács Tibor lelkipásztor és Adorjáni Béla gondnok