Húsvét - Kik úrvacsorázhatnak?

Kedves Testvéreim az Úrban!

Az Erdélyi Református Egyházkerület és a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye gyülekezeteivel egyetértésben, mi is a Húsvét ünnepe első napján, a Duna Televízióban 10 órától közvetített református családi istentiszteletbe fogunk bekapcsolódni. Erre nézve szól majd a harang és arra kérünk mindenkit, akit Isten Lelke indít, hogy erre az időpontra készítse el magát és otthona csendjét, hogy Isten igéjéhez és a szent jegyekhez illő alázattal és odafigyeléssel tudjon részt venni az istentiszteleten. Eddig mindez kizárólag Isten házában történhetett, de az Úr olyan időket adott, amikor sok otthon válhat templommá. Be akar lépni házunkba, meg akarja szentelni igéje és jelenléte által életterünket. Ez egy csodálatos dolog lehet, ott ahol hittel, keresztyén örömmel és teljes felelőséggel nézünk elébe! Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt – a higiénés szabályok betartása mellett – készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is.

Az otthoni úrvacsora szükséghelyzetet jelez (súlyos betegség, kijárási tilalom, járvány, háború). Nem pótolja a gyülekezeti közösség úrvacsora-ünnepét, ám rendkívüli helyzetekben felette szükséges, hogy az úrvacsorában megtapasztaljuk a Krisztussal való titokzatos közösséget a Szentlélek erejében. Ehhez még egyszer tisztáznunk kell, hogy kik járulhatnak az Úr asztalához:

  • Gyülekezetünkben, hagyomány szerint, az úrvacsoraosztást bűnbánati hét előzte meg, amikor a hívek magukat Isten előtt megalázva, bűnbánatot gyakoroltak és így kászültek elvenni kegyelemből, Jézus Krisztus vére által bűneik bocsánatát. Minden este feltöltünk gyülekezetünk honlapjára egy bűnbánati igehírdetést, amelyet kérem , hogy hallgassanak meg. Az igehírdetések elérhetők a www.mezopanitiref.ro oldalon.
  • A Heidelbergi Káté szerint csak azok járulhatnak az Úr szent asztalához, akik "bánkódnak bűneik miatt, ám bíznak abban, hogy Isten bűneiket megbocsátotta, a még meglévő gyengeséget Krisztus szenvedése és halála elfedezte, és igyekeznek hitüket erősíteni és életüket megjobbítani. A meg nem térők és a képmutatók viszont ítéletükre esznek és isznak." A Káté azt is megkérdezi, hogy: "Bocsássuk-e az úrvacsorához azokat, akik szavaikkal és életvitelükkel azt bizonyítják, hogy hitetlenek és istentelenek?" A válasz határozott: "Semmiképpen. Ez Isten szövetségét sértené, és az ő haragját vonná az egész gyülekezetre. Éppen ezért a keresztyén egyháznak kötelessége, Krisztus és az apostolok rendelése szerint, a kulcsok hatalmával az ilyeneket eltiltani az úrvacsorától, míg életvitelüket meg nem jobbítják."
  • Egyházunk rendje szerint konfirmált református egyháztagjaink úrvacsorázzanak úgy, ahogy a közvetített istentisztelet lelkipásztora vezeti az úrvacsorai szertartást; ezáltal az apostoli kor gyülekezeteinek mintáját követjük, akik súlyos helyzetükben „házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben". (ApCsel 2,46)

Áldott készülődést!

Kovács Tibor lelkipásztor