Isten üres igéretei

Lukács 24, 5-6

Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Mindenek előtt engedjétek meg, hogy Istentől megáldott ünnepet kívánjak nektek és kedves családotoknak! Isten igéjével köszöntelek titeket, amely a húsvéti evangélium legszebb mondata, és írva található a Lukács 24,5-6-ban a következőképpen:

Miért keresítek a holtak között az élőt? Nincsen itt, hanem feltámadt!”

Ilyen ünnepünk még nem volt! A templom ajtaja zárva marad, nem özönlenek majd a népek igét hallgatni és úrvacsorázni, hanem az első keresztyének mintájára házanként fogjuk megtörni a kenyeret és mindenki otthonában fogja felnyitni Bibliáját. Ugyan, ilyen ünnepünk még nem volt, de ez nem jelenti azt, hogy nem ünnepelhetünk, hogy a mi Istenünk nincs velünk! Sőt, most, hogy minden más mint volt, ez elhozhatja annak az idejét, hogy ne csak körülöttünk, hanem bennünk is megváltozzanak a dolgok. Legyen lelkileg is más az ünnep, legyen több mint eddig volt! Eddig az ünnep lelki része a templom falai közé volt bezárva. Mindig csak hazavittünk valamit, egy keveset, ami megragadott, de ezen az ünnepen sok otthon válhat templommá. Isten be akar lépni házunkba, meg akarja szentelni igéje és jelenléte által életterünket. Ez egy csodálatos dolog lehet ott, ahol hittel, keresztyén örömmel és teljes felelőséggel nézünk elébe! Ez az ünnep mindenkinek az életében más kell legyen! Eddig sokszor jöttünk üres ígéretekkel az Úr elé. Sokszor mondtuk férjként, hogy “megváltozok”, vagy feleségként, hogy “másképp fogok élni”, de mindig üres ígéretek maradtak, mert nem tudtuk ezeket megtartani! Azon tűnödtem, hogy Isten az üres ígéreteinkre üres igéretekkel felelt! De nem olyanokkal, mint amilyeneket mi tettünk előtte! Megmagyarázom nektek.

1. Isten az eddigi üres ígéreteinkre egy üres, Krisztus nélküli kereszttel válaszolt! Ez a bűneink megbocsátásának ígérete! A két összeácsolt gerenda, a lehullt szegek, a vércseppek, a mérhetetlen szenvedés nyomai, magányosan hírdetik az ünnep reggelén arra elhaladó asszonyoknak, hogy bűneink megváltása megtörtént, mert Jézus, mint igaz a nem igazakért kilehelte lelkét a kereszten! A bűn zsoldja a halál, tudjuk Isten igéjéből. Akiben bűn van meghal! De tudnod kell, hogy amikor még bűnösök voltunk Krisztus meghalt értünk! Ez az Isten megváltó szerelme! Nem hagyott utálatos bűneinkben és a halálban, henem megváltott Jézus vére által, hogy a maga tulajdonává tegyen! A kereszten elhangzott utolsó szó, az “elvégeztetett”, emlékeztet ma arra, hogy a te számládról a bűnt és a szennyet Krisztus átutalta az ő számlájára. Tudod, ilyen értelemben mi az üres kereszt? Isten bűn miatti haragjának a villámhárítója! Isten bűneid miatt egy ítéletet készített neked, egy perzselő villámot az egész világnak, de Krisztus felállította a keresztet, meghalt rajta, mert Isten haragjának villáma őt súlytotta helyetted!Ezért mondja Péter apostol, hogy “bűneinket maga vitte fel testében a fára.”(I.Pt.2,24) Isten első üres ígérete, az üres kereszt! Annak a bizonyossága, hogy megváltásod végbement! Mit válaszolsz Istennek az üres keresztre?

2. Isten második üres ígérete, amelyet válaszként adott nekünk Húsvét reggelén az üres ígéreteinkre, nem más, mint az üres sír! Az örök élet ígéretének ígérete! A asszonyok elhaladnak a kereszt mellett és látják, hogy üres . Megérkeznek a sírhoz és döbbenten tapasztalják, hogy a sír is üres! 2000 éve üres! Egyszer egy híres igehírdető gyermeke odaállt az apja elé és elmondta, hogy a barátai azt kérdezték tőle, hogy miért épp Jézusban hisz? A gyermek nem tudta hírtelen mit válaszoljon. Az édesapja magabiztosan tanácsolta fiát. “Menj mond meg nekik, hogy azért hiszünk Jézusban, mert Mohamed halott, Buddha halott, a sintoisták istenei mind meghaltak, Jézus az egyetlen, aki most is él! Mi az üres sír vallását követjük!” Egyedül Jézusról mondták az angyalok, hogy “Nincsen itt, hanem feltámadt.” Pál apostol hírdeti a thesszalónikai gyülekezetnek, hogy “hisszük, hogy meghalt és feltámadt…” (I. Thessz. 4,14) és ez nem hazugság! Egy hazugságért nem hal meg senki! Jézusért pedig sokan haltak mártírhalált. Nincs 2000 éves hazugság! Több mint ötszázan látták Jézust feltámadása után, és az üres sír ma is hírdeti neked is, hogy feltámadt! Nem kell meghalj! A pokol nem neked van készítve, hanem a Sátánnak és az ő angyalainak! Neked az üres sír a Mennyoszágba vezető utat hírdeti! Van bűneinkre bocsánat! Van örök élet!

3. A János 20, 6-7-ben a következőt olvassuk: „Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy másik helyen.” Ez miért fontos? A zsidók a halottakat nem koporsóban, hanem leplekbe tekerve, mint egy bábot, temették el. Mit talál Péter az üres sírban? Egy üres bábot! Lázár feltámadásakor mondja Jézus a jelenlévőknek, hogy oldják el, és engedjék szabadon elmenni, mert magától erre nem képes. Jézus kitört a halálbábból, és csak a nyoma maradt, annak ami történt: az üres, gondosan összetűrt leplek. Ezek az üres leplek az Istennel való személyes kapcsolat ígérete! Ezen az ünnepen is beszélni akar hozzánk, asztalhoz akar telepedni velünk, úgy mint soha eddig! Ezt csak egy élő Isten teheti meg, aki azt ígérte, hogy velünk lesz minden napon a világ végezetéig. Akkor is amikor járvány tomból, amikor beteg vagy, amikor munka nélkül maradsz, amikor nem tudsz hinni, amikor nem érted, hogy mi történik veled. Állj meg csendesen az Úr előtt, és kérdezd meg tőle: Itt vagy Uram? Ő válaszolni fog: Itt vagyok! Érted vagyok itt! A kendő üresen össze volt tűrve … A zsidó étkezési szokások szerint egy vendégség három-négy órát tartott. Ha valakit időközben elszólítottak az asztaltól, akkor a vendéglátó megnézte a távozó törlőkendőjét. Ha összegyűrve volt letéve, akkor az azt jelentette, hogy az illető nem tér vissza. Ha szépen összetűrve tette a tányér mellé, akkor az annak volt a jele, hogy a vendég visszatér és folytatja a vacsorát. Értitek, hogy Jézus feltámadását követően miért tűrte össze annyira gondosan a lepedőket? Mert visszajön folytatni a vacsorát! Terítsétek meg otthonotokban az asztalt és várjátok, mert megígérte, hogy itt lesz! Ne feldd, hogy a kereszt üres, mert Isten meg akarja bocsátani bűneidet. A sír üres, mert Jézus Krisztusban örök életed van, ha elfogadod életed Urának. A leplek is üresek, mert Ő személyes kapcsolatra vágyik veled. Mond ez neked valamit? ÁMEN.

Hírdetések:

- Az Erdélyi Református Egyházkerület és a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye gyülekezeteivel egyetértésben, mi is a Húsvét ünnepe első napján, a Duna Televízióban 10 órától közvetített református családi istentiszteletbe fogunk bekapcsolódni. Erre nézve szól majd a harang és arra kérünk mindenkit, akit Isten Lelke indít, hogy erre az időpontra készítse el magát és otthona csendjét, hogy Isten igéjéhez és a szent jegyekhez illő alázattal és odafigyeléssel tudjon részt venni az istentiszteleten. Az istentisztelet közvetítésének kezdete előtt – a higiénés szabályok betartása mellett – készítsenek elő személyenként egy-egy falat kenyeret és egy kevés bort külön poharakban. (A jegyeket le lehet fedni ünnepi terítővel.) Kövessék figyelemmel a szolgálattevőt és a közvetített istentisztelet résztvevőit, velük közösen mondják az úrvacsorai közimádságot, az Apostoli Hitvallást, válaszoljanak a szokásos kérdésekre. Mondják együtt a lelkipásztorral a hálaadó imádságot és az Úr imádságát is. A megfelelő pillanatban, ahol erre van lehetőség, a családfő adja át a jegyeket házanépének, majd vegye el ő is a jegyeket. Az istentisztelet teljes menete megtalálható honlapunkkon (www. mezopanitiref.ro).

Ünnepi istentiszteletek:

Nagypénteken – 18 órától élő közvetítés a gyülekezeti házból a honlapunkon

I. napja délelőtt – 10 órától a Duna Televízióban közvetített úrvacsorás istentisztelet

II. napján délelőtt – 11 órától élő közvetítés a gyülekezeti házból a honlapunkon

III. napján - 18 órától élő közvetítés a gyülekezeti házból a honlapunkon